Usługi powiernicze

Powiernictwo – w anglosaskich systemach prawnych jest to jedna z podstawowych usług prawnych, oparta o umowę powierniczą (ang. trust agreement), na mocy której powiernik staje się formalno-prawnym właścicielem określonych walorów majątkowych (np. udziałów w spółce), zaś „rzeczywisty beneficjent” (ang. beneficial owner) pozostaje ekonomicznym właścicielem tych walorów majątkowych.

Rodzaje struktur własnościowych spółek zagranicznych:

Struktura nominalna (pełna) – jest to struktura własnościowa oraz zarządcza spółki, w której rzeczywisty beneficjent ani osoby z nim powiązane nie są ani zarejestrowanymi udziałowcami spółki ani nie pełnią funkcji członka zarządu.

Struktura otwarta – jest to struktura, w której rzeczywisty beneficjent jest zarejestrowanym udziałowcem spółki oraz pełni funkcję członka zarządu spółki.

Struktura mieszana – ta struktura właścicielska spółki zagranicznej może występować w kilku odmianach: (1) rzeczywisty beneficjent jest zarejestrowanym udziałowcem spółki, lecz ani on ani osoby z nim powiązane nie pełnią funkcji członków zarządu spółki albo (2) rzeczywisty beneficjent nie jest zarejestrowanym udziałowcem spółki, lecz on lub osoby z nim powiązane pełnią funkcję członków zarządu spółki.

Lokalni dyrektorzy – ze względu na fakt, iż jednym z kryteriów państwa opodatkowania spółki jest miejsce jej zarządu w sytuacji gdy większość członków zarządu byłaby polskimi rezydentami podatkowymi polskie organy podatkowe mogłyby uznać, że spółka prawa obcego powinna być opodatkowana w Polsce wedle odpowiednich regulacji polskiego prawa. Z tego względu więcej niż połowa członków zarządu spółki zagranicznej powinna składać się z lokalnych rezydentów podatkowych, którymi co do zasady są lokalni prawnicy, zobowiązani do postępowania wedle instrukcji rzeczywistego beneficjenta.